ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การบริการยุทธศาสตร์" รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม Zoom คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th