ขอประชาสัมพันธ์จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา : PDPA for Education โดยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในวันพุธที่ ๒๒ ธีนวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม) ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th