สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยขอประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญาภายหลังผ่อนคลายสถานการณ์ฉุกเฉิน" ในระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๔- ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th