ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 2 ประจําปี 2565 ในรูปแบบ Digital Trining ผ่านระบบออนไลน์ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th