มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดจัดกิจกรรม “Walailak TCAS’66 : Dek-Rian’66 เตรียมตัวให้พร้อม” ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยการถ่ายทอดสดทาง https://www.facebook.com/walailakchannel และส่งสัญญาณผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (สวท.) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ได้รับทราบและเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ : เรียนอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “เรียนรู้ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566” และร่วมบอกเล่าการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดย อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยสแกน QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 และสแกน QR Code เข้าร่วมไลน์กลุ่มเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมตลอดกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรจากทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7547 6322

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th