ด้วยศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI มูลนิธิสถาบันธรรมชัย เป็นสถาบันจัดการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร ทั้งการศึกษาพุทธศาสตร์ ภาษาบาลี ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณร จำนวน ๒๐๑ รูป มีคณาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๙ ท่าน ปริญญาโท จำนวน ๑๐ ท่าน ในปี พ.ศ.๒๕๖0 มีการตั้งโครงการทุนเรียนภาษานานาชาติ (International Program Scholarships(IPS) และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๕ จึงจะมอบทุนการศึกษารุ่นที่ ๗ ให้กับนักเรียนชายที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ - ซึ่งเป็นผู้ตั้งใจใฝ่ศึกษาและมีความประพฤติดี อายุระหว่าง ๑๘ - ๒๕ ปี เพื่อบรรพชาอุปสมบทและเรียนภาษาอังกฤษควบคู่กันไป โดยเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก อาหารและเครื่องนุ่งห่ม เป็นระยะเวลา ๑ ปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ได้ระดับมาตรฐาน TOEIC, IELTS และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างเยาวชนชายไทย ให้เป็นทั้งบัณฑิตทั้งทางโลกและบัณฑิตทางธรรม เก่ง ดี มีคุณภาพ พร้อมกันนี้ถ้าผลการเรียนดี สามารถรับทุนการศึกษาระดับสูงขึ้นและเลือกเรียนภาษาอื่นเพิ่มเติมได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     ในการนี้เพื่อเป็นการให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ไปยังสถานศึกษาสังกัด หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ ได้ที่โทร ๐๘๓ ๕๔๐๔๙๙๘,๐๙๐ ๙๘๒๙๕๔๔

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโครงการทุนเรียนภาษานานาชาติ International Program Scholarships (IPS) :::  https://ips.dcicenter.org/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th