ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th