ด้วยกรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เงินตราและวัฒนธรรมของไทย โดยปัจจุบันเปิดให้เข้าชมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
รวมทั้งสิ้น  5 แห่ง จึงขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์โดยสามารถแจ้งความประสงค์การเข้าเยี่ยมชม
ผ่านเว็ปไซด์ http://emuseum.treasury.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 02 2820818

ที่มาของข่าว https://smart.obec.go.th/upload/bookregister/upload_files2/1677740061x930318248_1.pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th