ด้วยสมศ.ได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556 (ช่วงการประเมินระยะที่ 1 และระยะที่ 2)  ลงวันที่ 25 ตุลาคม  2555  พร้อมทั้งกำหนดการส่งรายงานประจำปี (SAR) ประจำปีการศึกษา 2554  จำนวน 1 ชุดมายังสมศ. (รายละเอียดดังแนบ)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th