แบบกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและจำนวนคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือ สพม.1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04231/5363  ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2555  กลุ่มนิเทศฯ ขอให้ทุกโรงเรียนใส่ชื่อโรงเรียนบนหัวกระดาษแบบกรอกข้อมูลด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th