ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้มารับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยะฐานะ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (บางแวก)


1.  มัธยมวัดเบญจมบพิตร
2.  ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
3.  วัดราชบพิธ
4.  โยธินบูรณะ
5.  อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
6.  เทพศิรินทร์
7.  มัธยมวัดนายโรง
8.  ทวีธาภิเศก
9.  สตรีวัดระฆัง
10. ศึกษานารี
11. ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
12. ศึกษานารีวิทยา
13. สวนอนันต์
14. ทวีธาภิเศก 2
15. บางมดวิทยา สีสุขหวาดจวนอุปถัมป์
16. นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
17. ราชวินิตบางแคปานขำ
18. รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
19. วัดราชโอรส
20. ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th