ขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม" วันที่ 5-6 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม มารับเกียรติบัตรการอบรมได้ที่กลุ่มนิเทศฯ สมพ.1 ชั้น 3(บางแวก)

กลุ่มนิเทศติดตามและประเิมินผลการจัดการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th