Power Point ประกอบการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประเมินระบบฯ และประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด โดย ดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ์ และคณะ

[ ไฟล์แนบ ]

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th