ให้กรอกข้อมูล 29 ช่อง เฉพาะข้าราชการครูที่ย้ายเข้า (เฉพาะที่ย้ายมาจากต่างจังหวัดเท่านั้น ที่ย้ายมาจากร.ร.ในสพม.1 ไม่ต้องกรอกข้อมูลแล้ว เนื่องจากเคยกรอกข้อมูลแล้ว) และข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง พฤศจิกายน 2559  ขอให้ตรวจสอบรหัสสาขาธนาคาร กรอกข้อมูลเป็น 4 หลัก เน้นสาขาย่อยให้ดูรหัสสาขาที่สมุดบัญชีเงินฝาก เพราะไม่ใช่ 3 ตัวหน้าของเลขบัญชี

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th