ตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 1 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เพื่อเป็นทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริม กำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นั้น

    ขณะนี้ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพม.1 ได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 1 เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนเชิญทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้ที่สนใจ Download เอกสารดังกล่าว เพื่อใช้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต่อไป

[มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1]

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th