prev
next

วันที่ 17 พ.ค. 2560, 16:06 น.
    ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เพื่อแจ้งข้อราชการ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” จึงขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.๑ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว...
วันที่ 01 พ.ค. 2560, 14:57 น.
สพม.1 ได้ดำเนินการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนเมษายน 2560 เข้าบัญชีโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 รายละเอียดดังแนบ
วันที่ 28 เม.ย. 2560, 11:03 น.
สพฐ. ขอความร่วมมือ สพม.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดส่งลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวมจำนวน 100 คน  จำนวน 6 โรงเรียน เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่จัดคิวในเต็นท์รอคอย  เข็นรถวิลแชร์  แจกอาหาร  น้ำดื่ม เก็บขยะ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ระหว่างวันที่ 18 – 20 พ.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 03.30 – 21.00 น.  ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  (ดาวน์โหลดหนังสือราชการ)...
วันที่ 25 เม.ย. 2560, 15:47 น.
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาด  ภาคกลาง และกรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 7 – 10 มิ.ย. 2560  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 20 เม.ย. 2560, 16:59 น.
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.ศธ. เชิญชวนผู้อำนวยการในหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด สพม.1 สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด (รุ่นพิเศษ) ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 2560  ณ  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน  แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค  กรุงเทพฯ  โดยให้จัดส่งใบสมัคร พร้อมหนังสือนำส่งของสถานศึกษาไปที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.1 (พญาไท)  ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2560 โดยด่วน (หากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่กำหนด จะปิดรับสมัครก่อนวันที่กำหนด) ...

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 47 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th