ข้อมูลการเปิด-ปิดเรียน โรงเรียนในสังกัด ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่

prev
next

วันที่ 22 ก.พ. 2564, 14:52 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยฯ (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 16 ก.พ. 2564, 11:25 น.
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 15 ก.พ. 2564, 16:12 น.
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยบุคลากรที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ http://rcim.rmutr.ac.th หรือ http://www.rcim.in.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โทร...
วันที่ 11 ก.พ. 2564, 15:48 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการลูกแก้วนาคา (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 09 ก.พ. 2564, 15:05 น.
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ แนวทางในการบริหารสัญญา กรณีศึกษาแนววินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ ๑ - รู่นที่ ๓ โดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน ๓ รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ซึ่งผู้ฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการเดินทางจากต้นสังกัดได้ จัดโดย สำนักงานบริหารวิชาการ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานาศึกษา ในราชอาณาจักร
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานาศึกษา นอกราชอาณาจักร
การออกหนังสือรับรอง เพื่อสมัครเข้าเรียน กศน.
การออกหนังสือรับรองสถานภาพสถานศึกษา


กลุ่มบริหารงานบุคคล

- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
- งานธุรการ


กลุ่มนโยบายและแผน

การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ขั้นตอนการเสนอของบประมาณ


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ขั้นนตอนการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร บริการ ณ จุดเดียว
ขั้นตอนการทาหนังสือรับรองเงินเดือนบานาญ
- ขั้นตอนการรับเงินขอเบิก/การจ่ายเงินและการจัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ขั้นตอนการให้บริการ การยืมเงิน
ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร
การเบิกจ่ายเงินเดือน
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ครูอัตราจ้าง/พนักงานราชการ
ขั้นตอนการรับเงินทั่วไปและการนาส่งหรือนาฝากคลัง
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการขอรื้อถอนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง
ขั้นตอนการจัดทารายงานงบการเงิน

ผู้อำนวยการ

นายสมใจ  วิเศษทักษิณ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1


รองผู้อำนวยการ สพม.กท 1

ค้นหา

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 793

เมื่อวาน 375

สัปดาห์นี้ 793

เดือนนี้ 793

ทั้งหมด 694350

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 112 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th