ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 1. ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. เว็บไซต์ สพม.1
 2. HOT NEWS สพม.1 
 3. ภาพข่าว-กิจกรรม สพม.1
 4. ภาพข่าว-กิจกรรม ของโรงเรียนในสังกัด
 5. ประกาศสอบบรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย
 6. แจ้งข่าว-ประกาศ สพม.1  และแจ้งโรงเรียนในสังกัด
 7. แจ้งข่าว-ประกาศ ของโรงเรียนในสังกัด
 8. การแจ้งข่าวสารผ่านระบบ Line กลุ่มและหน่วยงานต่าง ๆ
 3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
 1. กล่องข้อความถาม-ตอบ
 2. Facebook Page สพม.1
 3. Facebook Group เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1
O9 Social Network
 1. Facebook Page สพม.1
 2. Facebook Group เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 1. การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2. การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E–Service
 1. ระบบสืบค้นเขตพื้นที่บริการ ของโรงเรียนในสังกัด
 2. ระบบแสดงผลแสดงแผนที่พร้อมกับจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
 3. ระบบวัดแววความถนัด ของนักเรียน
 4. ระบบงานสารบรรณ ระบบส่งหนังสือราชการ ระหว่าง สพม.1 กับโรงเรียนในสังกัด, ระบบบริหารงานบุคคลสืบค้นข้อมูลบุคคลากร


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 1. ประกาศ สอบบรรจุและแต่งตั้ง – รับย้าย
 2. การปฐมนิเทศพนักงานราชการทั่วไป ที่ได้รับการสรรหา และเลือกสรร
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 1. กล่องข้อความถาม-ตอบ
 2. Facebook Page สพม.1
 3. Facebook Group เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. การประชุมกลุ่มนิเทศเพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 1.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 4. แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 1. สพม.1 ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา วันที่ 1
 2. สพม.1 ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา วันที่ 2
 3. สพม.1 ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา วันที่ 3
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th