ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัะยมศึกษา เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (E-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธิีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 1/2561 การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สพม.1

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ

รายละเอียดดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th