สพม.1 จะดำเนินการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เข้าบัญชีโรงเรียน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th