ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กำหนดจัดอบรม เรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ ๖ ท่าน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา รายละเอียดตามหนังสือ สพม.๑ ที่ ศธ ๐๔๒๓๑/๑๓๔๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

      จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด กรุณาส่งใบตอบรับไปที่โรงเรียนสตรีวิทยาทางเบอร์โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๑๓๐๐ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อสะดวกการจัดเอกสาร อาหารว่าง/อาหาร สำหรับท่านที่เข้ารับการอบรม และเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดาวน์โหลดเอกสาร

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th