แจ้งกำหนดการส่งเอกสารการเบิกเงิน และยืมเงินค่าใช้จ่ายในการอบรม Training  Obec  ดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th