ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ แนวทางในการบริหารสัญญา กรณีศึกษาแนววินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ ๑ - รู่นที่ ๓ โดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน ๓ รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ซึ่งผู้ฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการเดินทางจากต้นสังกัดได้ จัดโดย สำนักงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th