สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วม
เนื่องในวันภาษาไทย แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยจัดทำแหล่งเรียนรู้และแบบทดสอบความรู้เรื่อง "สาระภาษาไทย" ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

จึงเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 24.00 น. ผู้เข้ารับการทดสอบที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรตามอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้

กดเข้าทำแบบทดสอบ

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th