prev
next

วันที่ 19 มิ.ย. 2561, 14:58 น.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ จากโรงเรียนวิถีพุทธที่ยังไม่เคยได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำมาก่อน  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก www.vitheebuddha.com หรือ สอบถามรายละเอียดที่ พระณรงค์เดช อธิมุตโต โทร. ๐๘๑-๔๔๖๕๐๙๕ หรือ ศน.ขันธ์ธนา สุทธิกรณ์ โทร....
วันที่ 18 มิ.ย. 2561, 10:58 น.
ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียดดังแนบ 1. ประเภทเนตรนารีสามัญ 2. ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 3. ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 4. ประเภทลูกเสือวิสามัญ 5. ประเภทเนตรนารีวิสามัญ
วันที่ 15 มิ.ย. 2561, 14:27 น.
ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.1 ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการสวมเสื้อสีขาว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561
วันที่ 15 มิ.ย. 2561, 05:54 น.
1.ขอให้ผู้กำกับ ยื่นแบบลส.13 หรือลส.2 ณ จุดรับลงทะเบียน หรือหากไม่มีให้ทำหนังสือรับรองจากโรงเรียนแทน 2.การให้คะแนน ในลำดับขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันมีมติให้ใช้เสียงของผู้บังคับขบวนสวนสนาม แทนการใช้เสียงจากแผ่น cd
วันที่ 12 มิ.ย. 2561, 14:37 น.
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอแจ้งเรื่องเอกสารการยืมเงินเพื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จะพิจารณาให้เบิกเพื่อเป็นเงินยืม หรือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สำรองจ่ายเงินไปก่อนแล้ว โดยจัดลำดับตามวันที่ได้รับสัญญายืม และวันที่เข้ารับการอบรมเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบของทางราชการ ฝ่ายการเงินอนุมัติค่าใช้จ่ายอื่นๆในระบบตามที่ประมาณการ แต่ในระบบTraining OBEC ไม่ระบุรายละเอียดค่าที่พัก พาหนะ และเบี้ยเลี้ยง ทุกคนจะมีสิทธิ์เบิกจริงได้ตามระเบียบฯ (ดังแนบ) และไม่อนุมัติเงินสำหรับหลักสูตรที่เริ่มอบรมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากงบประมาณเพื่อการนี้สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่านั้น จึงให้โรงเรียนได้จัดลำดับการเข้ารับการอบรมของข้าราชการครูในโรงเรียน ถ้าเข้ารับการอบรมหลักสูตรเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ควรพิจารณาให้มีผู้ยืมคนเดียว -  เอกสารการยืมเงินTraining 2561 -  เอกสาร ล้างหนี้ หรือ สำรองจ่าย Training...

วันที่ 6 กันยายน 2560  พิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียน "อนุสรณ์ ๗๐ ปี บางปะกอก"

เครดิต : https://www.facebook.com/pg/AVE.BPK/ โสตบางปะกอกวิทยาคม

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/AVE.BPK/photos/?tab=album&album_id=1676465632366220

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th